گلند آلومینیومی این محصول جهت لوله های فلکسیبل و لوله های فولادی گالوانیزه به‌کارمی‌رود

جهت اتصال به جعبه تقسیم و انواع تقسیم ها جهت تقسیم خطوط لوله های برق