پروژه های انجام شده و پایان یافته گروه تولیدی بنیاد برق در منطقه ۲۲

با افتخار تولید جمهوری اسلامی ایران