پروژه انجام شده توسط گروه تولیدی بنیاد برق و شرکت سه ستاره نسوز سمنان رادین پروژه واقع در خیابان شریعتی تهران می باشد