یکی از پروژه های انجام شده توسط شرکت ستاره نسوز سمنان رادین و همکاری گروه تولیدی بنیاد برق در منطقه ۲۲ تهران