نمونه خرطومی پلی آمید

در سایزهای ۱۱و ۱۳ و ۱۶

طبق وزن های درخواستی مشتریان عزیز