لیست مشخصات فنی لوله یو پی وی سی استاندارد مطابق با استاندارد 9119 مورد مصرف تخلیه فاضلاب ساختمان

ردیف نام کالا قطرخارجی
(mm)
معمولی نیمه قوی قوی فوق قوی
ضخامت

(mm)

وزن

(kg)

ضخامت

(mm)

وزن

(kg)

ضخامت

(mm)

وزن

(kg)

ضخامت

(mm)

وزن

(kg)

1 لوله UPVC 50 1.8 2.4 2.4 3.1 3.7 4.5 —- —-
2 لوله UPVC 63 1.9 3.1 3 4.8 4.7 7.2 7 10.1
3 لوله UPVC 75 1.8 3.6 2.2 4.4 3.6 6.8 5.6 10.1
4 لوله UPVC 90 1.8 4.3 2.7 6.3 4.3 9.7 6.7 14.5
5 لوله UPVC 110 2.2 6.4 3.2 9.1 5.3 14.3 8.2 21.6
6 لوله UPVC 125 2.5 8.2 3.7 11.8 6 18.5 9.2 27.8
7 لوله UPVC 160 3.2 13.3 4.7 19 7.7 30.2 11.9 45.1
8 لوله UPVC 200 4 20.5 5.9 29.7 9.6 47 —- —-
9 لوله UPVC 250 4.9 31.2 7.3 45.9 11.9 72.9 —- —-
10 لوله UPVC 315 6.2 49.8 9.2 72.9 —- —- —- —-