لیست قیمت اتصالات UPVC استاندارد 9119 ملی ایران

مورد مصرف در فاضلاب ساختمان

 • ردیف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • نوع کالا
 • زانو 90 * 60
 • زانو 90 * 90
 • زانو 90 * 110
 • زانو 90 * 125
 • زانو 90 * 160
 • زانو 45 * 90
 • زانو 45 * 90
 • زانو 45 * 110
 • سه زاه 90 * 63
 • سه راه 90 * 90
 • سه راه 90 * 110
 • سه راه 45 * 63
 • 45 * 90
 • سه راه 45 * 110
 • سه راه تبدیلی 90 * 63 * 90
 • سه راه تبدیلی 90 * 63 * 110
 • سه راه تبدیلی 90 * 90 *110
 • سه راه تبدیلی 45 * 63 * 90
 • سه راه تبدیلی 45 * 63 * 110
 • سه راه تبدیلی 45 * 90 * 110
 • سه راه تبدیلی 45 * 110 * 125
 • سیفون 63 * 63
 • سیفون 90 * 90
 • سبفون 110 * 125
 • سیفون کامل 63 * 63
 • سیفون کامل 90 * 90
 • سیفون کامل 110 * 125
 • تبدیل 63 * 90
 • تبدیل 63 * 110
 • تبدیل 90 * 110
 • تبدیل 110 * 125
 • تبدیل 110 * 160
 • تبدیل 125 * 160
 • دریچه بازدید 110
 • تعداد
 • 200
 • 80
 • 50
 • 34
 • 20
 • 200
 • 105
 • 70
 • 130
 • 48
 • 30
 • 110
 • 40
 • 24
 • 60
 • 56
 • 42
 • 60
 • 48
 • 28
 • 120
 • 60
 • 27
 • 180
 • 115
 • 110
 • 50
 • 50
 • 45
 • 14
 • قیمت
 • 19,600
 • 42,000
 • 51,000
 • 80,000
 • 142,000
 • 16,700
 • 34,000
 • 44,000
 • 30,000
 • 57,000
 • 70,000
 • 36,000
 • 72,000
 • 95,000
 • 48,000
 • 55,000
 • 68,000
 • 55,000
 • 68,000
 • 87,000
 • 29,000
 • 53,000
 • 105,000
 • 45,700
 • 87,000
 • 149,000
 • 27,000
 • 38,000
 • 41,000
 • 53,000
 • 70,000
 • 76,000
 • 248,000

 لیست قیمت فوق دارای تخفیف و قابل تغییر می باشد