سینی کابل گالوانیزه گرم

سینی کابل به طول 2 متر و 3 متر قابلیت تولید دارد

به عرض حداکثر 1 متر و با ضخامت ورق از 1 الی 2.5 میلیمتر در دو نوع قابلیت تولید دارند

گالوانیزه گرم برای مناطق شرجی مثل بندرعباس و گالوانیزه سرد برای مناطقی مثل تهران، قم و اراک کاربرد دارد.