تسریع در ارسال بار و کنترل کیفی و کمی دقیق، یکی از اولویت های اصول مشتری مداری گروه تولیدی بنیاد برق می باشد.