تقدیر نامه از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سال ۱۳۹۸