لوازم آزمایشگاهی، که لوله ها در هنگام تولید، تست فنی میشوند تا مورد تایید اداره استاندارد قرار بگیرد.