تصاویر مربوط به یکی از بزرگترین پروژه های استان کرمان، شهر زیبای کرمان می باشد که سال گذشته به اتمام رسید.

کلیه لوله ها هم سرد مصرف شدند.