در این پروژه از لوله های پلی اتیلن فشار قوی استفاده شده است

به دلیل دیوارهای بتونی، لوله های پلی اتیلن با فشار ۱۰ اتمسفر استفاده شد