قوطی کلید های چهار گوش در ارتفاع ۴ سانتی متر و ۶ سانتی متر تولید شده با بهترین مواد اولیه در رنگ های مختلف