حضور فعال شرکت بنیاد برق در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

لوح یادبود پانزدهمین دوره نمایشگاه برق

تقدیرنامه تشکر از حضور فعال گروه تولیدی بنیاد برق در چهاردهمین و پانزدهمین دوره نمایشگاه های بین المللی صنعت برق ایران

نمایشگاه برق

تصاویر حضور گروه تولیدی بنیاد برق در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

حضور فعال شرکت بنیاد برق در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران