ساپورت یا نگهدارنده سینی کابل که از ورق گالوانیزه تهیه می گردد