تصاویر حضور بنیاد برق در هجدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

هجدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

هجدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

تصاویر پروژه چيتگر شركت فجر آفرينان غدير

تصاویر حضور بنیاد برق در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران

تقدیرنامه تشکر از حضور فعال گروه تولیدی بنیاد برق در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران – آبان 1396

تصاویر حضور گروه تولیدی بنیاد برق در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران – آبان 1396

تصاویر حضور گروه تولیدی بنیاد برق در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان – مرداد 1396

نمایشگاه

حضور فعال شرکت بنیاد برق در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

تصاویر نمایشگاه

تصاویر حضور گروه تولیدی بنیاد برق در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران