پروژه سینی کابل و لوله پی وی سی

پروژه شریعتی آقای مهندس دلیری

پروژه انجام شده واقع در خیابان شریعتی تهران

پروژه انجام شده توسط گروه تولیدی بنیاد برق در شهر تهران

پروژه انجام شده توسط شرکت ستاره سمنان رادین و با همکاری گروه تولیدی بنیاد برق در منطقه ۲۲

پروژه های مراکز درمانی کشور

تصاویر نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

یادبودی از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

یادبودی از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

یادبودی از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

یادبودی از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران