لیست قیمت لوله UPVC خم سرد – استاندارد 1121521 ملی ایران مورد مصرف لوله محافظ صلب

 • قطر خارجی ضخامت
 • 20*1/5
 • 20*1/8
 • 20*2
 • 25*1/5
 • 25*1/9
 • 32*1/8
 • 32*2/4
 • 40*1/8
 • قطر خارجی اینچ
 • 1/2
 • 1/2
 • 1/2
 • 3/4
 • 3/4
 • 1
 • 1
 • 1*1/4
 • قیمت شاخه
 • 80,000
 • 90,000
 • 100,000
 • 100,000
 • 120,000
 • 152,000
 • 192,000
 • 192,000
 • حوزه کاربرد
 • مصرف برقی
 • مصرف برقی
 • مصرف برقی
 • مصرف برقی
 • مصرف برقی
 • مصرف برقی
 • مصرف برقی
 • مصرف برقی

 لیست قیمت فوق دارای تخفیف و قابل تغییر می باشد